آرون افشار

آرون افشار

7

آرون افشار خواننده ایرانی اصالت خراسانی دارد و در شهر شاندیز مشهد متولد شده است. او طرفداران زیادی دارد

آهنگهای آرون افشار

آرون افشارکجایی

آرون افشار کجایی

آرون افشارشب رویایی

آرون افشار شب رویایی

آرون افشارمادر

آرون افشاریار قدیمی

آرون افشارطبیب ماهر

آرون افشاردلشوره

آرون افشارجانم باش