تصویر موجود نیست

امیر عظیمی

6

آهنگهای امیر عظیمی

امیر عظیمیگل سرخ

امیر عظیمی گل سرخ

امیر عظیمیزمستون

امیر عظیمی زمستون

امیر عظیمیدلبستگی

امیر عظیمی دلبستگی

امیر عظیمیرو به رومی

امیر عظیمی رو به رومی

امیر عظیمیاسب وحشی

امیر عظیمیماه بانو