امین حبیبی

امین حبیبی

20

امین حبیبی متولد 18 آذر ۱۳۶۱ در اهواز است . وی فعالیت خود را از نوجوانی در تئاتر آغاز کرد

آهنگهای امین حبیبی

امین حبیبیفدای تو چشام

امین حبیبی فدای تو چشام

همایوناون که یه وقتی تنها کسم بود

همایون اون که یه وقتی تنها کسم بود

امین حبیبیعشق همیشگی

امین حبیبی عشق همیشگی

امین حبیبیبارون که میباره

امین حبیبی بارون که میباره

امین حبیبیتا همیشه

امین حبیبی تا همیشه

امین حبیبیچشماتو خیلی دوست دارم

امین حبیبی چشماتو خیلی دوست دارم

امین حبیبیقهر

امین حبیبی قهر

امین حبیبیخاکستر

امین حبیبی خاکستر

امین حبیبیعاشق کش

امین حبیبی عاشق کش

امین حبیبیمحکم بگیرم

امین حبیبی محکم بگیرم

امین حبیبیخودت بگو

امین حبیبی خودت بگو

امین حبیبینفس گیر

امین حبیبی نفس گیر

امین حبیبیگاهی

امین حبیبی گاهی

امین حبیبیبی خوابی

امین حبیبی بی خوابی

امین حبیبیدیوونه میکنی منو

امین حبیبی دیوونه میکنی منو

امین حبیبیدیشب همین موقع

امین حبیبی دیشب همین موقع

امین حبیبیترکم نکن

امین حبیبی ترکم نکن

امین حبیبیتکیه گاه

امین حبیبی تکیه گاه

امین حبیبینیمه جون

امین حبیبی نیمه جون

امین حبیبیتو دنیامو عوض کردی