تصویر موجود نیست

رضا یزدانی

6

آهنگهای رضا یزدانی

رضا یزدانیاینجا تهرونه

رضا یزدانی اینجا تهرونه

رضا یزدانیسایه نشو هرگز

رضا یزدانی سایه نشو هرگز

رضا یزدانیارث اجدادی

رضا یزدانی ارث اجدادی

رضا یزدانیحقم نبود

رضا یزدانیتو خودم میسوزم

رضا یزدانیمیرسم به تو