علی رزاقی

علی رزاقی

47

علی رزاقی خواننده پر طرفدار پاپ متولد 1366 در تهران که تا کنون طرفداران زیادی را جذب کرده است

آهنگهای علی رزاقی

علی رزاقیگوزلم

علی رزاقی گوزلم

علی رزاقیماه تابان

علی رزاقی ماه تابان

علی رزاقیحالا یاروم بیا

علی رزاقی حالا یاروم بیا

علی رزاقیمریم گل ما مریم

علی رزاقی مریم گل ما مریم

علی رزاقیعشقمی جونم

علی رزاقی عشقمی جونم

علی رزاقیخیانت

علی رزاقی خیانت

علی رزاقیمنم آن عاشقی که دل شکسته

علی رزاقی منم آن عاشقی که دل شکسته

علی رزاقیدنیای نفرت بار

علی رزاقی دنیای نفرت بار

علی رزاقیای عشق

علی رزاقی ای عشق

علی رزاقیدنیا دنیا

علی رزاقی دنیا دنیا

علی رزاقیبوس

علی رزاقی بوس

علی رزاقی و فرشاد مافیگلاره

علی رزاقی و فرشاد مافی گلاره

علی رزاقیوقتی که برگی رو زمین میفته

علی رزاقی وقتی که برگی رو زمین میفته

علی رزاقینازلیار

علی رزاقی نازلیار

علی رزاقیمیدونی قلبم آروم نداره

علی رزاقی میدونی قلبم آروم نداره

علی رزاقیاین روزا حال من خوبه

علی رزاقی این روزا حال من خوبه

علی رزاقیبه تو که فکر میکنم

علی رزاقی به تو که فکر میکنم

علی رزاقیبغض غمت راه گلومو بست

علی رزاقی بغض غمت راه گلومو بست

علی رزاقیهمه دنیا رو دارم

علی رزاقی همه دنیا رو دارم

علی رزاقیدلکم دلبرکم

علی رزاقی دلکم دلبرکم

علی رزاقیزمانه اولوبدی خراب

علی رزاقی زمانه اولوبدی خراب

علی رزاقیآی شیرین شیرین

علی رزاقی آی شیرین شیرین

علی رزاقیبشیم شیرین و فرهاد

علی رزاقی بشیم شیرین و فرهاد

علی رزاقیچطوره حال تو گلم

علی رزاقی چطوره حال تو گلم

علی رزاقیسرزمین من خداحافظ

علی رزاقی سرزمین من خداحافظ

علی رزاقیقسمت نشد ببینمت

علی رزاقی قسمت نشد ببینمت

علی رزاقیچه بی وفایی دیدم

علی رزاقی چه بی وفایی دیدم

علی رزاقیوقتی که از تو دورم

علی رزاقی وقتی که از تو دورم

علی رزاقیخدا مهربونه یار عاشقونه

علی رزاقی خدا مهربونه یار عاشقونه

علی رزاقیتو تموم زندگیمی زندگیمو از تو دارم

علی رزاقی تو تموم زندگیمی زندگیمو از تو دارم

علی رزاقیعاشقی کار تو نبود

علی رزاقی عاشقی کار تو نبود

علی رزاقییادت میاد

علی رزاقی یادت میاد

علی رزاقیبا همه ی فاصلمون نیومد هیچکی بینمون

علی رزاقی با همه ی فاصلمون نیومد هیچکی بینمون

علی رزاقیپر که مه پیک مه بالا دلبر

علی رزاقی پر که مه پیک مه بالا دلبر

علی رزاقیبختیاری

علی رزاقی بختیاری

علی رزاقیمیری سفر برو خدا نگهدار

علی رزاقی میری سفر برو خدا نگهدار

علی رزاقیاسیر دردم

علی رزاقی اسیر دردم

علی رزاقیحسرت

علی رزاقی حسرت

علی رزاقیبه آغوش تو محتاجم

علی رزاقی به آغوش تو محتاجم

علی رزاقیاومدی با چشم گریون

علی رزاقی اومدی با چشم گریون

علی رزاقیبلال

علی رزاقی بلال

علی رزاقیاز روی سادگیم بود

علی رزاقی از روی سادگیم بود

علی رزاقیای فلک خسته شدم مرغ پر بسته شدم

علی رزاقی ای فلک خسته شدم مرغ پر بسته شدم

علی رزاقیسن منیم عشقیم

علی رزاقی سن منیم عشقیم

علی رزاقیزندگی پره سواله دلبر

علی رزاقی زندگی پره سواله دلبر

علی رزاقیای دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر

علی رزاقی ای دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر

علی رزاقیبرگرد

علی رزاقی برگرد