علی زیبایی

علی زیبایی

7

علی زیبایی ملقب به علی تکتا خواننده ایرانی متولد 1365/03/07 در تهران می باشد.

آهنگهای علی زیبایی

علی زیباییانرژی مثبت

علی زیبایی انرژی مثبت

علی زیباییدوست دارم

علی زیبایی دوست دارم

علی زیباییدلتنگی ها

علی زیبایی دلتنگی ها

علی زیباییعادت

علی زیبایی عادت

علی زیباییآرامش

علی زیبایی آرامش

علی زیباییحال نو

علی زیبایی حال نو

علی زیباییغریبه شو

علی زیبایی غریبه شو