تصویر موجود نیست

فریدون آسرایی

3

آهنگهای فریدون آسرایی

فریدون آسراییشور عاشقانه

فریدون آسرایی شور عاشقانه

فرزاد فرزین و فریدون آسراییکمک کن

فرزاد فرزین و فریدون آسرایی کمک کن

فریدون آسراییشب روشن