تصویر موجود نیست

مجید خراطها

23

آهنگهای مجید خراطها

مجید خراطهاداغون

مجید خراطها داغون

مجید خراطهابی رحمی

مجید خراطها بی رحمی

مجید خراطهاراهو برگرد

مجید خراطها راهو برگرد

مجید خراطهاآوار

مجید خراطها آوار

مجید خراطهاآدم باش

مجید خراطها آدم باش

مجید خراطهاآروم آروم

مجید خراطها آروم آروم

مجید خراطهاقلب منی

مجید خراطها قلب منی

مجید خراطهاچجوری تونستی

مجید خراطها چجوری تونستی

مجید خراطهاپنجره

مجید خراطها پنجره

مجید خراطهاسلفی

مجید خراطها سلفی

مجید خراطهاعشقم کجایی

مجید خراطها عشقم کجایی

مجید خراطهاعشق

مجید خراطها عشق

مجید خراطهاحلقه 2

مجید خراطها حلقه 2

مجید خراطهاآس و پاس

مجید خراطها آس و پاس

مجید خراطها و وحید خراطهازندگیمی بابا

مجید خراطها و وحید خراطها زندگیمی بابا

مجید خراطهااعتراف

مجید خراطها اعتراف

مجید خراطها11

مجید خراطها 11

مجید خراطهاامشب

مجید خراطها امشب

مجید خراطهاشاید

مجید خراطها شاید

مجید خراطهاطوفان

مجید خراطها طوفان

مجید خراطهاامشب چته

مجید خراطهاهیچی نگو

مجید خراطهاعاشق منم